Regulamin systemu online

Regulamin systemu online

Rozdział I – Informacje ogólne

§ 1. Definicje

Ilekroć w niniejszym dokumencie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o:

Usługodawcy – należy przez to rozumieć Polską Wywiadownię Gospodarczą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Batalionów Chłopskich 21, 05-250 Radzymin, posiadający NIP 5252656665 i REGON 364278911,

Serwisie – należy przez to rozumieć serwis internetowy działający pod adresem www.pwg.info.pl wraz z podstronami,

Koncie – należy przez to rozumieć konto zakładane przez Użytkownika w Serwisie, pozwalające na korzystanie z usług oferowanych w Serwisie,

Przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807),

Użytkowniku – należy przez to rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, któremu założono Konto w Serwisie,

Podmiocie – należy rozumieć podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców lub rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wspólnika Osoby Prawnej oraz członka organów lub prokurenta Osoby Prawnej,

Osobie Prawnej – należy przez to rozumieć również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

Danych – należy rozumieć przez to wszelkie informacje na temat Podmiotów, znajdujące się w Serwisie, dostępne dla Użytkowników,

Rozporządzeniu RODO – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE,

Administratorze Danych osobowych – należy przez to rozumieć administratora danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia RODO,

Produkcie – należy przez to rozumieć Raporty Handlowe, Monitoring, Analiza powiązań, API,

Raporcie Handlowym – należy przez to rozumieć usługę, polegającą na udostępnieniu za pomocą Serwisu, Danych o Podmiocie oraz możliwości wygenerowania i pobrania raportu o danym Podmiocie w formacie HTML i PDF oraz pobrania odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego lub Monitora Sądowego i Gospodarczego dotyczących tego Podmiotu w formacie PDF,

Monitoring – należy przez to rozumieć usługę polegającą na przesłaniu przez Usługodawcę określonych przez Użytkownika informacji o Podmiotach spełniających zdefiniowane przez Użytkownika kryteria,

Analiza Powiązań – należy przez to rozumieć usługę polegającą na możliwości wyszukania połączeń kapitałowych lub osobowych pomiędzy dwoma Podmiotami,

API – należy przez to rozumieć usługę polegającą na umożliwieniu przez Usługodawcę dostępu do Danych za pośrednictwem oprogramowania Użytkownika,

Okresie Ważności – należy przez to rozumieć okres wskazany przy wyborze danego Produktu uzgodniony odrębnie z Użytkownikiem w Formularzu Zamówieniu, który rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania płatności za dany Produkt na rachunku bankowym Usługodawcy,

Limicie – należy przez to rozumieć wskazane przy wyborze określonego Produktu lub odrębnie ustalone z Użytkownikiem ograniczenie z korzystania z Produktu,

Formularz Zamówienia – należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zakup danego Produktu.

§ 2. Zakres usług

Zakres świadczeń Usługodawcy wykonywany za pośrednictwem Serwisu i polegający na dostarczaniu Użytkownikom Produktów, będących treściami cyfrowymi w rozumieniu Ustawy o Prawach Konsumenta. Produkty dostępne są jedynie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami i ich dostarczenie możliwe jest dopiero po podpisaniu Formularza Zamówienia i opłaceniu faktury proforma. Limit wskazany przy wyborze Produktu może być wykorzystany jedynie w Okresie Ważności. Niewykorzystany, w danym Okresie Ważności, Limit Produktu nie przechodzi na następny Okres Ważności.

Użytkownik może wskazać Podmiot, w którym jest zatrudniony lub którego jest właścicielem. Usługodawca przyzna takiemu Użytkownikowi dostęp do Danych.

Dostęp przypisany jest do konkretnego Konta.

§ 3. Wymagania techniczne i pliki cookies

Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkowników, Osoby Przeglądające, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:

– połączenie z siecią Internet,

– przeglądarka internetowa w wersji Firefox 4, Microsoft Edge 109, Chrome 8, Safari 5.1, Opera 11 lub wyższej lub innej opartej o silnik WebKit w wersji 534.10 lub wyższej, silnik Gecko w wersji 2.0 lub wyżej lub silnik Trident w wersji 4.0, lub wyższej,

– aby przeglądarka, z której korzysta Użytkownik miała włączoną obsługę Java Script,

– aby urządzenie końcowe przy pomocy, którego Użytkownik korzysta z serwisu posiadało dowolne oprogramowanie pozwalające na odtwarzanie plików PDF (np. Acrobat Reader),

– posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

Serwis może działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Usługodawca ich nie wspiera i nie może zagwarantować, że Serwis będzie funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.

W funkcjonowaniu Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, czyli dane informatyczne (pliki tekstowe) przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone do korzystania ze stron Serwisu. W Serwisie wykorzystywane są pliki cookies:

sesyjne – służą do podtrzymania sesji Użytkownika i są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po wylogowaniu z Serwisu,

stałe – służą do zbierania danych statystycznych i nie są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika po wylogowaniu z Serwisu.

Pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. Pliki cookies są również wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach.

W większości przypadków przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na przechowywanie w urządzeniu końcowym Użytkownika plików cookies. Użytkownik może w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki zmienić zakres dopuszczalnego wykorzystania plików cookies. Brak zmiany tych ustawień stanowi wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies w Serwisie.

§ 4. Płatność

Produkty są płatne i dostępne jedynie dla Przedsiębiorców.

Ceny Produktów są cenami netto i zostanie do nich doliczony podatek od towarów i usług w należnej stawce.

Rodzaje dostępnych sposobów płatności widoczne są w Serwisie po wyborze Produktu. Za zakup Produktu Usługodawca wystawi fakturę VAT na dane wskazane przez Użytkownika.

Użytkownik będący Przedsiębiorcą niniejszym akceptuje otrzymywanie faktury VAT w formie elektronicznej. Operatorem transakcji płatniczych jest PayLane Sp. z o.o. Arkońska Business Park ul. Arkońska 6/A3 80–387 Gdańsk,

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000227278, NIP 5862141089, Regon 220010531.

§ 5 Treści o charakterze bezprawnym

Zabrania się wykorzystywania Serwisu do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem i zamieszczania przez Użytkowników w Serwisie jakichkolwiek treści bezprawnych. Wszelkie zauważone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu treści, powodujące naruszenie powszechnie obowiązującego prawa, należy niezwłocznie zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „Kontakt”.

Usługodawca po zweryfikowaniu zgłoszenia podejmie kroki w celu przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującym prawem.

Rozdział II – Konto Użytkownika

§ 6 Utworzenie Konta (Powierzenie danych użytkowników)

Utworzenie konta jest równoznaczne z powierzeniem danych osobowych przypisanych do kont użytkowników i nastąpi po opłaceniu faktury proforma.

Informacja o dostępie do Serwisu zostanie wysłana na wskazany adres e-mail.

Administratorem Danych Użytkowników jest Polska Wywiadownia Gospodarcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Batalionów Chłopskich 21, 05-250 Radzymin, REGON: 364278911. Dane zbierane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy zawieranej pomiędzy Polską Wywiadownią Gospodarczą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a Użytkownikiem, której przedmiotem jest określenie zasad korzystania z Serwisu przez Użytkownika. Dane osobowe użytkowników nie będą udostępniane odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO i będą przechowywane do 7 dni od wygaśnięcia umowy. Użytkownikowi przysługuje prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz podanie imienia, nazwiska oraz adresu-email jest niezbędne do skorzystania z Serwisu.

§ 7 Modyfikacja danych Użytkownika

Modyfikacja danych Użytkownika możliwa jest w każdym czasie, poprzez zmianę danych zawartych w Koncie Użytkownika w zakładce „Twój Profil”.

§ 8 Usunięcie Konta

Usunięcie Konta nastąpi po okresie ważności Produktu. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu oraz wykrycia, że jest ono wykorzystywane do działalności niezgodnej z prawem lub naruszającej interesy Usługodawcy. Jeżeli nic innego nie wynika bezpośrednio z niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, Usługodawca wraz z usunięciem Konta zaprzestanie przetwarzania danych Użytkownika i usunie je z serwera Usługodawcy.

Rozdział III – Pozostałe warunki realizacji usługi

§ 9 Zawarcie i rozwiązanie umowy

Z chwilą zarejestrowania Konta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa, której przedmiotem jest dostęp do Serwisu.

Umowy zawierane są na czas określony a ich rozwiązanie następuje z chwilą usunięcia konta Użytkownika Serwisu.

W przypadku zaprzestania oferowania przez Usługodawcę określonych Produktów w czasie obowiązywania umowy na dany Produkt, umowa ta wygasa z chwilą upływu Okresu Ważności danego Produktu.

Rozdział IV – Dane osobowe

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Danych zawartych w Serwisie jest Polska Wywiadownia Gospodarcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą pod adresem: ul. Batalionów Chłopskich 21, 05-250 Radzymin, REGON: 364278911. Dane są zbierane w prawnie usprawiedliwionym celu (tj. zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego), w celu realizacji zadań publicznych oraz w celach statystycznych. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Polskiej Wywiadowni Gospodarczej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez wysłanie maila na adres: iod@pwginfo.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 291 72 81. Dane osobowe znajdujące się w Serwisie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO. Dane osobowe znajdujące się w Serwisie udostępniane są przez Polską Wywiadownie Gospodarczą Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odbiorcom, w rozumieniu art. 4 pkt 9 Rozporządzenia RODO – Użytkownikom. Użytkownik staje się odrębnym administratorem danych, pobieranych z Serwisu.

Zakres danych przetwarzanych w ramach Serwisu i udostępniany Użytkownikowi obejmuje następujące informacje o osobie fizycznej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, NIP, telefon, adres e-mail, PESEL, informacja o zadłużeniu, miejscu pracy, dane przedsiębiorcy pozwalające na identyfikację osoby fizycznej. Każda osoba fizyczna, której dane znajdują się w Serwisie ma prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO). Dane osobowe podlegają profilowaniu, lecz nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

§ 11 Dane Podmiotów zawarte w serwisie

Dane osobowe Podmiotu będącego osobą fizyczną przetwarzane są na podstawie art. 6. ust. 1 lit e) i f) Rozporządzenia RODO, w związku z powyższym Usługodawca nie jest zobowiązany do uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych Podmiotów będących osobami fizycznymi.

Dane osobowe Podmiotów będących osobami fizycznymi znajdujące się w Serwisie obejmują imię (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz dane dotyczące bezpośrednio prowadzonej aktualnie lub uprzednio działalności gospodarczej i zawodowej, pochodzą z jawnych publicznych źródeł, o których mowa w §12 Regulaminu i zbierane są w celu komercyjnego wspierania jawności i pewności obrotu gospodarczego, a ich przetwarzanie ma miejsce w systemie teleinformatycznym. Odbiorcami danych są Użytkownicy. Podmiot będący osobą fizyczną ma prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych , ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO).

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§ 12. Odpowiedzialność usługodawcy

Informacje zawarte w Serwisie pochodzą z urzędowych rejestrów, publikatorów i ogłoszeń Podmiotów, a także innych ogólnodostępnych źródeł informacji. Usługodawca dostarcza informacje uzyskane zgodnie z prawem, ale nie jest ich wytwórcą i nie odpowiada za ich prawdziwość, rzetelność, kompletność oraz aktualność.

Usługodawca nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Informacje o charakterze analitycznym np. powiązania pomiędzy Podmiotami, opracowywane są na podstawie informacji, o których mowa w §11 powyżej. Mają one charakter poglądowy i Usługodawca nie odpowiada za ich prawdziwość, kompletność i aktualność.

Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie osobom trzecim i nieuprawnionym jakichkolwiek danych osobowych Użytkowników, jeśli udostępnienie to wynikło z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, takich jak w szczególności brak odpowiedniego zabezpieczenia urządzenia, z którego korzysta Użytkownik (wirusy, konie trojańskie etc.) i udostępnienie swojego hasła do Konta lub ustawienie hasła, którego treść łatwo zgadnąć.

Powyższe ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy nie dotyczy sytuacji, w której utrata hasła nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy.

§ 13. Zmiany w umowie, kwestie sporne i reklamacje

Zmiana danych Usługodawcy nie stanowi zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje o zmianie swoich danych na stronach internetowych Serwisu. Wszelkie umowy zawarte na podstawie Regulaminu podlegają prawu polskiemu. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Postanowienie niniejsze nie stosuje się do Użytkowników będących Konsumentami. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń.

W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:

a) mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

b) sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,

c) pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.

Data ostatniej aktualizacji: 18.10.2023

Jeśli masz do nas jakiekolwiek pytania, skorzystaj z formularza, zadzwoń lub wyślij email. Wszystko znajdziesz w zakładce kontakt.

Kontakt

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.